Фасилитиране

Напоследък в много фирми и организации се говори за нуждата от единство, общосподелената визия на всички звена на управление и изпълнение и общосподелен ангажимент по отношение развитието на фирмата и постигане на целите. Тези нужди изискват и подходи, които зачитат правото на всеки да има мнение, да изрази открито своите притеснения и предложения и в един отворен диалог да се намерят алтернативи и/или паралелни решения.

Във време на промяна тези, които се учат ще наследят земята, а тези, които вече са се научили ще се окажат добре екипирани да се справят със свят който вече не съществува. Ерик Хофер

Методите са фасилитиране на групов процес Технология на Отвореното пространство; Световното кафене и Семинар за създаване на бъдещето използват принципа на цялостта при управление на промяната и вярват в силата на колективното мислене при намиране на решения.

Използвани като централен подход при конференции и работни срещи или включването на методите като част от годишни фирмени срещи, срещи за стратегическо планиране, оценка на изпълнението или обратна връзка те създават възможности за участието на всички заинтересовани и водят до неочаквани резултати.

Технология на Отвореното пространство (ТОП)

ТОП е Метод за водене на срещи, който залага на способността на хората да се самоорганизират и споделя отговорността за резултатите с всички участници. Предимствата са, че позволява гъвкавост и индивидуализъм в рамките на само няколко предварително зададени  правила и онагледява идеите на различни групи.  Прилаган по цял свят този метод  дава възможност за бързо и ефективно намиране на решения и насърчава ефективното изпълнение на важни планове в съгласие с нуждите на участниците.

Световното кафене е подходящо когато бихме искали за кратко време да получим колективни резултати, отразяващи мнението на всички присъстващи. Удачно е при обсъждане на предизвикателства, събиране на предложения, задълбочен и мотивиран избор между алтернативи за развитие; задълбочаване на взаимоотношенията в екипа и изграждане на неформална среда за разискване на съвместна дейност.

Семинар за създаването на бъдещето е друг метод, който както се познава и от името му касае създаването на визия за бъдещето и удържането на тази визия достатъчно дълго, за да се случи . Фазите през които минава груповия процес при този метод са три:

Фаза на критиката: цели освобождаване и трансформиране на негативизма;

Фаза на мечтите: цели генерирането на творчески идеи и неограничен избор от възможности и алтернативи;

Фаза на реалността: събраните идеи се оценяват на база тяхната приложимост и се избират решенията, които биха подкрепили най-адекватно поставените цели.